محمد حسین احسانی

درباره من

دکتر محمد حسین احسانی
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک حالت جامد @ دانشکده فیزیک

نام : محمد حسین نام خانوادگی: احسانی متولد : شهرستان سرخه  تاریخ تولد: 14/8/1352 وضعیت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند پسر محل کار: دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان موقعیت شغلی: هیات علمی و مدیر گروه فیزیک از سال تا 1394-1398-   و مدیر پژوهش دانشگاه از سال  1398  تلفن: 023131513245 ایمیل: ehsani@semnan.ac.ir وضعیت تحصیلی: دیپلم: رشته ریاضی فیزیک- دبرستان فرهاد صفا. شاگرد ممتاز در تمام دوره تحصیلی لیسانس: فیزیک کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد. شاگرد  ممتاز با معدل 17.25 عنوان پروزه کارشناسی: حل عددی معادله شرودینگر برای چاه پتانسیل مربعی استاد پروژه: دکتر زمردیان فوق لیسانس: فیزیک ماده چگال- دانشگاه سمنان- شاگرد ممتاز دوره عنوان پایان نامه: ساخت لایه های نازک آهن، کبالت  و نیکل و الیاژهای آن و بررس خواص الکتریک آنها دکتری: فیزیک ماده چگال- د...

محقق گوگل

(1400/9/9)

استنادات

1087

h-index

19

i10-index

36

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/9/7)

استنادات

880

مقالات

82

h-index

17

مؤلفین همکار

91

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1376

کارشناسی

فردوسی مشهد

1385

کارشناسی ارشد

سمنان

1392

دکتری

صنعتی شاهرود

تجارب

1398 به بعد

مدیر پژوهش دانشگاه

دانشگاه سمنان

1398-1394

مدیر گروه فیزیک

دانشگاه سمنان

1381-1385

مدیر کارخانه

شرکت کابلان

مهارت ها

مدیریت واحدهای صنعتی

مهارت کار با سیستم های خلا ساز و اندازه گیری خلا

مهارت در سیستم های لایه نشانی

کار با سیستم های مغناطیسی MPMS و PPMS

اولویت های پژوهشی

خواص الکتریکی، مغناطیسی، دی الکتریک پروسکایت ها

خواص مغناطیسی نانوذرات

لایه های نازک نیم رسانا

مغناطوگرمایی، مغناطوالکتریک و هایپرترمیا

خواص اپتیکی، فتوکاتالیست ، سلولهای خوشیدی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Potentials of magnetic shape memory alloys for energy harvesting
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2021)
^سامان رشیدی, ^محمد حسین احسانی*, ^میثم شکوری, نادر کریمی
Magneto-caloric properties of La0.8-xSmxSr0.2MnO3 (x=0.0, 0.05, 0.1, and 0.15)
CERAMICS INTERNATIONAL(2021)
^محمد حسین احسانی*, سمیه عزیزی
Synthesis and characterization of tin (IV) oxide thin films
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2021)
9711339003, ^محمد حسین احسانی*, Agnes C. Nkele, محمدمهدی شهیدی, Fabian I. Ezema
Structural and magnetic properties of yttrium-substituted La 0.6-xYxSr0.4MnO3(x=0–0.3)
CERAMICS INTERNATIONAL(2021)
سعید حسینی نژاد, ^محمد حسین احسانی*, شادی اسماعیلی
Oxygen doping effect on wettability of diamond-like carbon films
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2021)
رضا زارعی مقدم, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, پرویز کاملی, جان نثاری
Structual, Magnetic, and Transport Properties of LaMn1-xCuxO3 (x= 0-0.125) Ceramics
Advanced Ceramics Progress(2021)
پروفسورپرویز کاملی, خانم واعظی, ^محمد حسین احسانی*, دکترباقر اصلی بیگی, پروفسورهادی سلامتی
Electrical and optical characterization of sprayed In2S3 thin films as an electron transporting layer in high efficient perovskite solar cells
SOLAR ENERGY(2021)
مریم هاشمی, مهران مینباشی*, سد محمد باقر قرشی, آرش قبادی, ^محمد حسین احسانی, مریم حیدری, علی حاجیا
Design and fabrication of MgF2 single-layer antireflection coating by glancing angle deposition
MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS(2020)
قلیزاده, رضا زارعی مقدم, محمدی, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
Photoresponsivity enhancement of SnS porous film
Surfaces and Interfaces(2020)
9511340001, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, محمد ابراهیم قاضی
تهیه و مطالعه پوشش نانوساختار روی سولفید با استفاده ) (GLADاز روش رشد زاویهای خراشان
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2020)
حسین سلمانی نژاد, حسن سلمانی نژاد, رضا زارعی مقدم, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
تهیه نانو ذرات La0.6 Sr0.4MnO3 به کمک تابش مایکروویو و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آنها
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2020)
عطیه رمضان زاده, ^محمد حسین احسانی*
Tuning the optical properties of SnO2/Ag/SnO2 tri-layers by changing Ag thickness
INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY(2020)
9611340003, ^محمد حسین احسانی*, 9511340001
Photo-catalytic activities of La0.7Ba 0.3MnO3 nanoparticles
OPTIK(2020)
9811531001, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
An Investigation on Viscosity of La0.6 Sr0.4 MnO3/Water Nanofluid in the Presence of Magnetic Field
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2020)
9711531003, ^محمد حسین احسانی*, عطیه رمضان زاده نوش آبادی
The effect of vacancy-defects on the magnetic properties of Ising fullerenelike nano-structures: A Monte Carlo study
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2020)
9421340002, مهدی سلیمانی, ^محمد حسین احسانی*, داود حقی تقی تهرانی
Effect of GLAD technique on optical and electrical properties of SnO2/Ag/ SnO2 structure
INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY(2020)
9511340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, محمد ابراهیم قاضی
Effect of silver, gold, and platinum substrates on structural and optical properties of tilted nanocolumnar SnS films
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2020)
9511340001, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, محمدابراهیم قاضی
An investigation on structural and optical properties of nanocolumnar ZnTe thin films grown by glancing angle technique
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2020)
راضیه زارعی مقدم, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
Structural, optical and photocatalytic properties of La0.7Ba0.3MnO3 nanoparticles prepared by microwave method
CHEMICAL PHYSICS(2020)
شادی اسماعیلی باغ ابریشمی, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
Modification of optical and mechanical properties of nitrogen doped diamond‑like carbon layers
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2019)
9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی
Hydrothermal synthesis of La0.7Sr0.3MnO3 and its application in visible light photocatalytic activity
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2019)
^عباسعلی عربی, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
Tuning filtering properties of SnS films deposited on Glass/ITO substrate using glancing angle deposition technique
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
^محمد حسین احسانی*, ناصر تاجیک, محمدرضا سزیده, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, رضا زارعی مقدم
Theoretical and Experimental Investigation of Optical Properties of ZnS Zig-Zag Thin Films
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2019)
مهران مین باشی, 9411340001*, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, کاظم عمرانی
Magnetic Evaluation of the Nanoparticles Coated with Polyvinylpyrrolidone and Polyvinyl Chloride Nanoparticles Synthesized by Electro-deposition Method for Hyperthermia Application
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2019)
^محمد حسین احسانی*, شادی اسماعیلی باغ چشمه, مصطفی آقازاده, پرویز کاملی, عیسی کریم زاده
Optical properties of a few semiconducting heterostructures in the presence of Rashba spin-orbit interactions: a two-dimensional finite-difference numerical approach
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS(2019)
9421340002, ^محمد حسین احسانی*, مهدی سلیمانی, مهرزاد قربانی
Preparation and characterization of GO-ZnO nanocomposite for UV detection application
OPTICAL MATERIALS(2019)
ساناز علمداری*, مرتضی ساسانی قمصری, حسین آفریده, عقیل محمدی, شایان گرانمایه, ^مجید جعفرتفرشی, ^محمد حسین احسانی, محمد حسین مجلس ارا
Correlation study of structural, optical, and hydrophobicity properties of diamond-like carbon films prepared by an anode layer source
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, پرویز کاملی, جان نثاری
An investigation on the impact of Al doping on the structural and magnetic properties of Fe3O4 nanoparticles
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
^محمد حسین احسانی*, شادی اسماعیلی باغ چشمه, مصطفی آقازاده, پرویز کاملی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, عیسی کریم زاده
Impact of Gd ion substitution on the magneto-caloric effect of La0.6-xGdxSr0.4MnO3 (x = 0, 0.0125, 0.05, 0.10) manganites
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2019)
^محمد حسین احسانی*, تینا رئوفی, فریدون سعادت رضوی
Simulation of high efficiency SnS-based solar cells with SCAPS
SOLAR ENERGY(2018)
مهران مین باشی, آرش قبادی, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^نفیسه معماریان
Substrate-induced changes of structural and optical properties of SnS films prepared by glancing angle deposition
THIN SOLID FILMS(2018)
محمدرضا سزیده, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, رضا زارعی مقدم
Thickness dependence of structural and optical properties of CdTe films
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2018)
رضا زارعی مقدم, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, محمدرضا سزیده
Effect of Gd substitution on the critical scaling of the ferromagnetic transition of La0.6-x Gdx Sr0.4 MnO3(x¼0, 0.05, 0.1) manganite
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2018)
^محمد حسین احسانی*, تینا رئوفی
An Investigation on Magnetic-Interacting Fe3O4 Nanoparticles Prepared by Electrochemical Synthesis Method
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2018)
9322339002, ^محمد حسین احسانی*, مصطفی اقازاده, عیسی کریم زاده
Synthesis and characterization of calcium-doped lanthanum manganite nanowires as a photocatalyst for degradation of methylene blue solution under visible light irradiati
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE(2018)
9218560001, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
Modification of hydrophobicity properties of diamond like carbon films using glancing angle deposition method
MATERIALS LETTERS(2018)
9411340001, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, پرویز کاملی, جان نثاری
Effect of GLAD technique on optical properties of ZnS multilayer antireflection coatings
MATERIALS RESEARCH BULLETIN(2018)
9311330004, ^محمد حسین احسانی*, 9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
Size-dependent photocatalytic activity of La0.8Sr0.2Mno3anoparticles prepared by hydrothermal synthesis
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2018)
9411339005, ^محمد حسین احسانی*
Critical Behavior and Size Dependence of Magnetic Entropy Changes on La0.6Sr0.4MnO3 Manganite
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2018)
^محمد حسین احسانی*, 9311339010, ^عباس جوادیان
Electronic and optical properties of GaAs/AlGaAs Fibonacci ordered multiple quantum well systems
Superlattices and Microstructures(2017)
9411339002, مهدی سلیمانی, ^محمد حسین احسانی*
ZnS FILM PROPERTIES MODIFICATION USING OBLIQUE ANGLE DEPOSITION TECHNIQUE
SURFACE REVIEW AND LETTERS(2017)
9111339010, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, 9411340001
ساخت و مطالعة خواص ساختاری و اپتیکی ساختار دوالیهای تلورید کادمیوم/سولفید کادمیوم بر روی زیرلایه I
پژوهش سیستم های بس ذره ای(2017)
9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, میرحاج محمد حسین
Origin of enhanced multiferroic properties in Bi0.85−xLa0.15HoxFeO3 nanopowders
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2017)
9111339006, ^داود ثانوی خشنود*, ^محمد حسین احسانی
Effects of A-Site Doping on Structural, Magnetic, and Electrical Properties of La0.8−xAxSr0.2MnO3 (0 ≤ x ≤ 0.6) Manganites (A = Pr, Nd, and Gd)
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2017)
مهدی ظریفی, پرویز کاملی*, ^محمد حسین احسانی, حسین احمدوند, هادی سلامتی
Effects of rare earth ions substitution on the magnetocaloric and critical behavior of La0.6A0.2Sr0.2MnO3 (A¼Pr, Nd, Ce) manganite
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2017)
مهدی ظریفی, پرویز کاملی*, ^محمد حسین احسانی, حسین احمدوند, هادی سلامتی
Anisotropic optical properties of ZnS thin films with zigzag structure
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE(2017)
9111340002, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی
Surface modification of ZnS films by applying an external magnetic field in vacuum chamber
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2017)
^محمد حسین احسانی*, رضا زارعی مقدم, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, پرویز کاملی
The effect of interparticle interactions on spin glass and hyperthermia properties of Fe3O4 nanoparticles
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2017)
باقر اصلی بیگی*, ^محمد حسین احسانی, نصیرزاده, محمدی
Microstructure and Magnetic Properties of FePt Thin Films on SiO2/Si (100) and Si Substrates Prepared Under External Magnetic Field
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2017)
مرضیه مختاری, پرویز کاملی*, ^محمد حسین احسانی, اسماعیلی, کلهری, هادی سلامتی
مدل سازی و شبیه سازی اثر دمای زیر لایه بر واکنش های سطحی در رشد فیلم نازک GaAs به روش تبخیر شیمیایی
فیزیک کاربردی ایران(2017)
^محمد حسین احسانی, محمود جلالی مهرآباد
شبیه‌سازی رشد لایه‌های مورب تلورید کادمیوم و سولفید روی و مقایسه آن با نتایج تجربی
پژوهش سیستم های بس ذره ای(2017)
^محمد حسین احسانی*, 9211330020, مهران مین باشی, 9411340001
Modification of the morphology and optical properties of SnS films using glancing angle deposition technique
APPLIED SURFACE SCIENCE(2017)
9311339012, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, 9411340001
Tuning the morphology and photocatalytic activity of La0.7Ca0.3MnO3 nanorods via different mineralizer-assisted hydrothermal syntheses
MATERIALS RESEARCH BULLETIN(2017)
9218560001, ^مصطفی فضلی, ^محمد حسین احسانی*
Critical behavior near the paramagnetic to ferromagnetic phase transition temperature in La0.6Sr0.4MnO3 ceramic: A comparison between sol-gel and solid state process
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
بررسی اثر اندازه ذرات بر خواص ساختاری و مغناطیس منگنایت La 0.6Sr 0.4MnO3
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2017)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
Magnetocaloric properties of La0.6Sr0.4MnO3 prepared by solid state reaction method
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2016)
^محمد حسین احسانی*, 9311339010, ^داود ثانوی خشنود
Effects of strain on the magnetic and transport properties of the epitaxial La0.5Ca0.5MnO3 thin films
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2016)
Mehdi Zarifi, Parviz Kameli*, ^محمد حسین احسانی, Hossein Ahmadvand, Hadi Salamati
Substrate temperature effect on the structural, morphological and optical properties of CdTe films
MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS(2016)
9211339003, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*
شبیه سازی و مطالعه ی اثر دمای چشمه در لایه نشانی نانو فیلم های طلا به روش تبخیر حرارتی با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics
فیزیک کاربردی ایران(2016)
^محمد حسین احسانی*, محمود جلالی مهراباد, ^عباس جوادیان
Structural and optical properties of Cd1-xZnxS (x = 0, 0.4, 0.8 and 1) thin films prepared using the precursor obtained from microwave irradiation processes
OPTIK(2016)
8911339005, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی*
Solvothermal synthesis of MnFe2O4 nanoparticles: The role of polymer coating on morphology and magnetic properties
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2016)
باقر اصل بیکی, پرویز کاملی, ^محمد حسین احسانی, هادی سلامتی, , , , ,
Low-Temperature Electrical Resistivity of Bilayered LaSr2Mn2O7 Manganite
JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS(2016)
^محمد حسین احسانی, محمود جلالی, پرویز کاملی, محمد ابراهیم قاضی, فریدون سعادت رضوی
Study of structural and optical properties of ZnS zigzag nanostructured thin films
APPLIED SURFACE SCIENCE(2015)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
An investigation of eddy current , soild loss, induced voltage and magnetic torque in highly pure thin conductorrs, using finite lelem method
Procedia Engineering(2015)
^محمد حسین احسانی
fabricating of zns zigzag sculptured nanostructured thin films
Procedia Materials science(2015)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
tunable structural and optical properties of cadmium
Procedia Materials science(2015)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
The effect of substrate rotation rate on physical properties of cadmium telluride films prepared by a glancing angle deposition method
THIN SOLID FILMS(2015)
فاطمه حسینی سیانکی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی, شیوا خرم آبادی
کنترل خو اص اپتیکی لایه های نازک cd1-znxs توسط عملیات حرارتی
(2014)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
Preparation and Characterization of Nanostructured Barium tungstate (BWO) for Fingerprints Detection Application
اولین کنفرانس بین‌المللی فیزیک (ICoP2021)/Ir-Ku-1st International Conference on Physics: Ir-Ku-ICoP 2021(2021-08-25)
9711531006, ^مجید جعفرتفرشی*, ^محمد حسین احسانی, ^ساناز علمداری
بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو صفخات اکسید مس به روش هیدروترمال
پانزدهمین کنفرانس ملی ماده چگال ایران(2021-03-28)
9811531003, ^محمد حسین احسانی*, شادی اسماعیلی
اثر تغییر ضخامت نقره بر روی خواص الکتریکی و اپتیکی ساختار SnO2/Ag/SnO2 لایه نشانی شده به روش GLAD
پانزدهمین کنفرانس ملی ماده چگال ایران(2021-03-28)
مینا ربیع زاده, ^محمد حسین احسانی*, محمدمهدی شهیدی
سنتز چارچوب آلی - فلزی Ni-MOF- به روش الکتروشیمیایی
پانزدهمین کنفرانس ملی ماده چگال ایران(2021-01-27)
شیوا صالحی, ^محمد حسین احسانی*, مصطفی آقازاده
طراحی، ساخت و مطالعه پوشش های نابازتابنده با استفاده از روش رشد زاویه ای خراشان (GLAD)
نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران(2019-11-27)
9511330078, 9411340001, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
ساخت و مطالعه پوشش سولفید روی با استفاده از روش رشد زاویه ای خراشان (GLAD)
نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران(2019-11-27)
9511330056, 9511330055, 9411340001*, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
مطالعه تجربی روی ویسکوزیته نانوسیال مغناطیسی La0.6 Sr0.4 MnO3
کنفرانس فیزیک ایران سال 1398(2019-08-26)
9711531003, ^محمد حسین احسانی, 9611339012
بررسی ضخامت نقره روی خواص اپتیکی و الکتریکی فیلم های چندلایه ای SnO2/Ag/SnO2
کنفرانس فیزیک ایران 1398(2019-08-26)
9511340001, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, محمد ابراهیم قاضی
رنگ بری متیلن بلو به کمک خواص اپتیکی و فوتوکاتالیستی منگنایت آلاییده شده با باریم
بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران(2019-01-29)
9811531001, ^محمد حسین احسانی
طراحی، ساخت و مطالعه پوشش نابازتابنده منیزم فلوراید MgF2 در ناحیه طول موج فرابنفش-مرئی
پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران(2018-11-15)
9412162008, 9411330046, ^محمد حسین احسانی*, 9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
ساخت و بررس خواص ساختاری، اپتیکی و، مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذرات La0.7Ba0.3MnO3 تهیه شده به کمک تابش مایکروویو
پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران(2018-11-15)
9511339002, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
اثر آلایش نیترزن بر روی خواص مکانیکی و ساختاری لایه های کربن شبه الماس(DLC)
کنفرانس فیزیک ایران سال 97(2018-08-27)
9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, محمد جان نثاری, پرویز کاملی
بررسی خواص اپتیکی و ساختاری لایه های سولفیدکادمیم ساخته شده با استفاده از روش رشد زاویه ای خراشان
کنفرانس فیزیک ایران سال 97(2018-08-27)
9512339001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی*, ^محمد حسین احسانی, 9411340001
اثر لایه نشانی با زاویه مورب بر روی خواص ساختاری لایه نازک ZnTe
کنفرانس فیزیک ایران سال 97(2018-08-27)
9511339007, ^محمد حسین احسانی*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
Photocatalytic degradation of Reactive Black-5 Dye (RB5) from Aqueous Solution by calcium doped lanthanum manganite under visible light irradiation
بیستمین کنگره ملی شیمی ایران(2018-07-17)
^عباسعلی عربی, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
Kinetics and thermodynamics of Rhodamine B adsorption by La0.7Ca0.3MnO3
بیستمین کنگره ملی شیمی ایران(2018-07-17)
^عباسعلی عربی, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
Hopping Conduction Mechanism in Gd-Doped La0.6Sr0.4MnO3 Manganites
10th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM17)(2017-09-18)
9411339015, ^محمد حسین احسانی*
شبیه سازی رشد لایه های Si حاصل از شار ورودی گاز SiH4 به محفظه ی فشار پایین با روش لایه نشانی از طریق تبخیر شیمیایی با استفاده از نرم افزار COMSOL
کنفرانس فیزیک ایران 96(2017-08-28)
9311332014, 9411340001, ^محمد حسین احسانی
بررسی تأثیرات بازپخت بر ویژگی‌های ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک تلورید کادمیم
کنفرانس فیزیک ایران(2017-08-28)
9411339004*, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی, 9411340001
بررسی خواص ساختاری و اپتیکی منگنایت La0.8Sr0.2MnO3 تهیه شده به روش هیدروترمال
کنفرانس فیزیک ایران 96(2017-08-28)
9411339005, ^محمد حسین احسانی*
بررسی خواص اپتیکی لایه نازک سولفیدروی و بهبود خاصیت نابازتابندگی آن با استفاده از روش رشد زاویه ای خراشان
کنفرانس فیزیک ایران(2017-08-28)
9311330004, 9411340001, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی
بررسی خواص اپتیکی سولفید روی به روش سان پول
کنفرانس فیزیک ایران 96(2017-08-28)
9511355060, 9411340001, ^محمد حسین احسانی*, پرویز کاملی
تهیه نانو منگنایت lcmo دارای کارآیی بالا جهت حذف رودامین بی تحت تابش نور مرئی
دومین سمینار شیمی کاربردی ایران(2017-08-27)
9218560001, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF Lao.zCao.:MnOr AS A PHOTOCATALYST UNDER VISIBLE LIGHT FOR DEGRADATION OF METHYL ORANGE
نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2016-09-13)
9218560001, ^محمد حسین احسانی, ^مصطفی فضلی*
The Oxidation State of Manganese in La0.7Ca0.3MnO3 manganite
The 23rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry(2016-08-30)
9218560001, ^مصطفی فضلی, ^محمد حسین احسانی
مطالعه تأثیر ضخامت بر انرژی گاف نواری و انرژی اورباخ لایه‌های نازک کادمیوم تلوراید
کنفرانس فیزیک ایران 1395(2016-08-22)
9411340001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی, 9311339012
بررسی اثر آلایش Pr بر ویژگیهای ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی منگنایت La0.8-xPrxSr0.2MnO3 (0<x<0.6)
کنفرانس فیزیک ایران 1395(2016-08-22)
مهدی ظریفی, پرویز کاملی, ^محمد حسین احسانی, حسین احمدوند, هادی سلامتی
بررسی توان اتلافی نانو ذرات فریت Fe3O4
کنفرانس فیزیک ایران 1395(2016-08-22)
9322339002, ^محمد حسین احسانی, مصطفی آقازاده, عیسی کریم زاده
مطالعه انرزی گاف نواری و دنباله اورباخ لایه های نازک مورب سولفید روی
چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران(2016-05-26)
9311339012, ^محمد حسین احسانی, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, 9411340001, 9111340002
بررسی خواص مغناطیسی نانوذارت فریت (Fe3o4) ساخته شده به روش سنتز الکتروشیمیایی
چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران(2016-05-26)
9322339002, ^محمد حسین احسانی, مصطفی آقازاده, 9111340003
مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی منگنایت La0.7Ca0.3MnO 3 تهیه شده به روش هیدروترمال
چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران(2016-05-26)
9218560001, ^مصطفی فضلی, ^محمد حسین احسانی
مطالعه رفتار نماهای بحرانی در منگنایت LSMO
همایش فیزیک و کاربردهای آن(2016-01-28)
^محمد حسین احسانی
اثر انطباق شبکه بر ویزگی های لایه نازک اف ای پی تی ایجاد شده به روش لایه نشانی لیزر پالسی
همایش ملی فیزیک و کاربردهای ان(2016-01-28)
پریسا مختاری, پرویز کاملی, مهدی رنجبر, ^محمد حسین احسانی, هادی سلامتی
وابستگی اثر اندازه ذرات به خواص مغناطیسی منگنایت ....
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
^محمد حسین احسانی
وابستگی اثراندازه ذرات به خواص مغناطیسی منگنایت 0.6Sr0.4MnO3
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
ساخت و بررسی ویزگی های لایه نازک به روش لایه نشانی لیزر پالسی در دماهای مختلف
هفتمین کنفرانس ملی خلا’ ایران(2015-11-12)
پریسا مختاری, پرویز کاملی, ^محمد حسین احسانی, مهدی رنجبر, هادی سلامتی
اثر نرخ لایه نشانی روی خواص ساختاری ا پتیکی و مورفولوژی سطح لایه های نازک تلورید کادمیم
هفتمین کنفرانس ملی خلا’ ایران(2015-11-12)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
tunable magnetic properties of nanostructured Co thin films prepared by pulsed laser deposition method with an external magnetic field ح
5th International Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured(2015-11-11)
^محمد حسین احسانی, پرویز کاملی
بررسی اثر موقعیت چشمه تبخیر متقارن و نامتقارن روی یکنواختی لایه های رشد داده شده در خلا ء
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^محمد حسین احسانی, محمد رضا عسکری
بررسی اثر زاویه ستون های رشدیافته روی پارامترهای میکروساختاری لایه نازک سولفیدروی
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
بررسی خواص ساختاری و مورفولوژی نانولایه های مورب سولفید روی
دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2015-01-28)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
پیش بینی مغناطو مقاومت منگنایت دو لایه ای LaSr2Mn2O7 بر حسب دما و میدان مفناطیسی
دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2015-01-28)
^محمد حسین احسانی, فاطمه شکریان, پرویز کاملی
بررسی عوامل تاثیرگذار بر یکنواختی لایه های رشد یافته به روش نشست زاویه ای مورّب
سومین کنفرانس رشد بلور ایران(2014-05-07)
^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^محمد حسین احسانی
رشد و مشخصه يابي سولفيد روي با ساختار نانو ستوني مورب به روش تبخير حرارتي در خلا
ملاعلي اشرفي مصطفي(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نرخ لايه نشاني و دماي زير لايه روي خواص اپتيكي و ساختاري لايه هاي نازك CdTe
دژپسند محمدتقي(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي نانو ساختارسولفيد روي تهيه شده به روش انباشت با ديد زاويه اي (GLAD) از فاز بخار در خلا
راه چمني سيد ذبيح اله(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : دكتري
تهيه و بررسي خواص فيزيكي شيميايي منگنايت بر پايه لانتانيم
عربي عباسعلي(تاریخ دفاع: 1397/04/24) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص مغناطوگرمايي تركيب
رئوفي تينا(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مغناطيسي و ساختاري اكسيدهاي آهن تهيه شده به روش الكتروشيميايي
رضايي دولت ابادي نسيم(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه لايه هاي نازك SnS و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آنها
سزيده محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص الكتريكي منگنايتLa0.6Sr0.4MnO3 آلائيده شده با GD
ميري سيد عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي خواص فتوكاتاليستي نانو ذرات La0.8Sr0.2MnO3
رحماني افجه فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/02/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انتقال الكتروني از نانو ساختارهاي يك بعدي با چينش فراكتالي به روش ماتريس انتقال
اميني مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر حرارتي تحت خلا روي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك تلوريدكادميم
حسن زاده محسن(تاریخ دفاع: 1397/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري، مكانيكي و اپتيكي لايه هاي كربن شبه الماس (DLC) آلايش يافته با روش لايه نشاني پرتو يوني مستقيم
زارعي مقدم رضا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : دكتري
رشد و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك ZnTe
زارعي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك ZnTe
زارعي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ساختار هاي منگنايت آلاييده با باريم
اسماعيلي باغ ابريشمي شادي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ساختار هاي منگنايت آلاييده با باريم
اسماعيلي باغ ابريشمي شادي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي و بررسي اثر فتو كاتاليستي نانو ذرات La0/6Sr0/4MnO3
رمضان زاده نوش آبادي عطيه(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي و بررسي اثر فتو ترمال نانو ذرات اكسيد آهن با پوشش طلا بر سلول هاي سرطاني كولون CT26
سليمي بركيش زينب(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشخصه يابي خواص نوري و حسگري لايه هاي نازك سولفيد قلع و دي اكسيد قلع تهيه شده به روش لايه نشاني زاويه ديد خراشان
شهيدي محمدمهدي ، مقطع : دكتري
بررسي ويژگي هاي ترابردي و نوري سيستم هاي نيمرسانا در حضور برهم كنش هاي اسپين – مدار و زيمان
سبزوار مريم ، مقطع : دكتري
تهيه نانو كامپوزيت هاي مواد كربني /نانو ذرات اكسيد آهن و بررسي عملكرد فتو كاتاليستي آنها
ميرزائي حوريه(تاریخ دفاع: 1399/02/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ضخامت و زير لايه روي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك ZnTe تهيه شده به روش تبخير حرارتي
مقصودي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي منگنايت LSMO آلائيده شده با ايتريوم
حسيني نژاد سيد سعيد(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي ترابردي بلور هاي فوتوني استوانه اي چند لايه ي با چينش فراكتالي به روش ماتريس انتقال
اقاحسني مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي ترابردي بلور هاي فوتوني استوانه اي چند لايه ي با چينش فراكتالي به روش ماتريس انتقال
اقاحسني مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص اپتيكي و حسگري لايه هاي نازك SnO2 تهيه شده به روش كند و پاش
رهائي محدثه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك سولفيد مس تهيه شده به روش لايه نشاني مايل
شاه محمدي بهنام ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هاي چهاچوب هاي آلي-فلزي/گرافن به روش الكتروشيميايي و بررسي عملكرد ابرخازني آنها
صالحي شيوا ، مقطع : دكتري
بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك SiO2 تهيه شده به روش غوطه وري
اردكاني زاده زهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك SiO2 تهيه شده به روش غوطه وري
اردكاني زاده زهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كامپوزيت لانتانيوم تيتانات / گرافن اكسايد و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي آن
عبدي كليشمي ياسر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كامپوزيت لانتانيوم تيتانات / گرافن اكسايد و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي آن
عبدي كليشمي ياسر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي دو بعدي BaMoO4
رحماني اويس ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي دو بعدي BaMoO4
رحماني اويس ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص كامپوزيت ZnO/TiO2/Ag/nanofiber
قائيدگيوي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص كامپوزيت ZnO/TiO2/Ag/nanofiber
قائيدگيوي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت الكترودهاي رساناي شفاف سه لايه اي اكسيد فلز/ فلز/ اكسيد فلز و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آنها
ربيع زاده مينا ، مقطع : دكتري
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت /Geraphene La2Ti2O7
اقاسي بروجني شينا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت /Geraphene La2Ti2O7
اقاسي بروجني شينا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي La2Ti2O7
نثاروندفخرائي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي La2Ti2O7
نثاروندفخرائي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد و مشخصه يابي سولفيد روي با ساختار نانو ستوني مورب به روش تبخير حرارتي در خلا
ملاعلي اشرفي مصطفي(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نرخ لايه نشاني و دماي زير لايه روي خواص اپتيكي و ساختاري لايه هاي نازك CdTe
دژپسند محمدتقي(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي نانو ساختارسولفيد روي تهيه شده به روش انباشت با ديد زاويه اي (GLAD) از فاز بخار در خلا
راه چمني سيد ذبيح اله(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : دكتري
تهيه و بررسي خواص فيزيكي شيميايي منگنايت بر پايه لانتانيم
عربي عباسعلي(تاریخ دفاع: 1397/04/24) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص مغناطوگرمايي تركيب
رئوفي تينا(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مغناطيسي و ساختاري اكسيدهاي آهن تهيه شده به روش الكتروشيميايي
رضايي دولت ابادي نسيم(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه لايه هاي نازك SnS و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آنها
سزيده محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص الكتريكي منگنايتLa0.6Sr0.4MnO3 آلائيده شده با GD
ميري سيد عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي خواص فتوكاتاليستي نانو ذرات La0.8Sr0.2MnO3
رحماني افجه فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/02/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انتقال الكتروني از نانو ساختارهاي يك بعدي با چينش فراكتالي به روش ماتريس انتقال
اميني مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر حرارتي تحت خلا روي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك تلوريدكادميم
حسن زاده محسن(تاریخ دفاع: 1397/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري، مكانيكي و اپتيكي لايه هاي كربن شبه الماس (DLC) آلايش يافته با روش لايه نشاني پرتو يوني مستقيم
زارعي مقدم رضا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : دكتري
رشد و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك ZnTe
زارعي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك ZnTe
زارعي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ساختار هاي منگنايت آلاييده با باريم
اسماعيلي باغ ابريشمي شادي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ساختار هاي منگنايت آلاييده با باريم
اسماعيلي باغ ابريشمي شادي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي و بررسي اثر فتو كاتاليستي نانو ذرات La0/6Sr0/4MnO3
رمضان زاده نوش آبادي عطيه(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي و بررسي اثر فتو ترمال نانو ذرات اكسيد آهن با پوشش طلا بر سلول هاي سرطاني كولون CT26
سليمي بركيش زينب(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشخصه يابي خواص نوري و حسگري لايه هاي نازك سولفيد قلع و دي اكسيد قلع تهيه شده به روش لايه نشاني زاويه ديد خراشان
شهيدي محمدمهدي ، مقطع : دكتري
بررسي ويژگي هاي ترابردي و نوري سيستم هاي نيمرسانا در حضور برهم كنش هاي اسپين – مدار و زيمان
سبزوار مريم ، مقطع : دكتري
تهيه نانو كامپوزيت هاي مواد كربني /نانو ذرات اكسيد آهن و بررسي عملكرد فتو كاتاليستي آنها
ميرزائي حوريه(تاریخ دفاع: 1399/02/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ضخامت و زير لايه روي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك ZnTe تهيه شده به روش تبخير حرارتي
مقصودي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي منگنايت LSMO آلائيده شده با ايتريوم
حسيني نژاد سيد سعيد(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي ترابردي بلور هاي فوتوني استوانه اي چند لايه ي با چينش فراكتالي به روش ماتريس انتقال
اقاحسني مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي ترابردي بلور هاي فوتوني استوانه اي چند لايه ي با چينش فراكتالي به روش ماتريس انتقال
اقاحسني مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص اپتيكي و حسگري لايه هاي نازك SnO2 تهيه شده به روش كند و پاش
رهائي محدثه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك سولفيد مس تهيه شده به روش لايه نشاني مايل
شاه محمدي بهنام ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هاي چهاچوب هاي آلي-فلزي/گرافن به روش الكتروشيميايي و بررسي عملكرد ابرخازني آنها
صالحي شيوا ، مقطع : دكتري
بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك SiO2 تهيه شده به روش غوطه وري
اردكاني زاده زهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك SiO2 تهيه شده به روش غوطه وري
اردكاني زاده زهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كامپوزيت لانتانيوم تيتانات / گرافن اكسايد و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي آن
عبدي كليشمي ياسر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كامپوزيت لانتانيوم تيتانات / گرافن اكسايد و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي آن
عبدي كليشمي ياسر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي دو بعدي BaMoO4
رحماني اويس ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي دو بعدي BaMoO4
رحماني اويس ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص كامپوزيت ZnO/TiO2/Ag/nanofiber
قائيدگيوي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص كامپوزيت ZnO/TiO2/Ag/nanofiber
قائيدگيوي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت الكترودهاي رساناي شفاف سه لايه اي اكسيد فلز/ فلز/ اكسيد فلز و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آنها
ربيع زاده مينا ، مقطع : دكتري
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت /Geraphene La2Ti2O7
اقاسي بروجني شينا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت /Geraphene La2Ti2O7
اقاسي بروجني شينا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي La2Ti2O7
نثاروندفخرائي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي La2Ti2O7
نثاروندفخرائي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی خواص ساختاری و اپتیکی منگنایت La0.8Sr0.2MnO3 تهیه شده به روش هیدروترمال
(0)
9411339005, ^محمد حسین احسانی*
ساخت و بررس خواص ساختاری، اپتیکی و، مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذرات La0.7Ba0.3MnO3 تهیه شده به کمک تابش مایکروویو
(0)
9511339002, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
آزمایش های فیزیک حالت جامد
آزمایش های فیزیک حالت جامد
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
تثبیت کننده پروب دستگاه تصویربرداری اولتراسونوگرافی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان(2017-03-07)
سیستم کنترلی زاویه سمتی-قطبی و دوران زیرلایه در دستگاه لایه نشانی تحت خلا
(2015-01-11)
دستگاه تغذیه مواد در دستگاه لایه نشانی به روش تبخیر آنی
دانشکده فیزیک(2009-07-15)
سیستم کنترل شار بخار در لایه نشانی تبخیر حرارتی با استفاده از چار قطبی و لنز مغناطیسی
(2016-02-06)
کاربرد نانوفوتوکاتالیست منگنایت لانتانیم آلاییده شده با کلسیم (La0.7Ca0.3MnO3) جهت رنگ زدایی پساب به روش اکسیداسیون تحت تابش نور مرئی
دانشگاه سمنان(2017-11-25)
تولید پودر عصاره گیاه آقطی- ذرات اکسیدروی با خاصیت ضد میکروبی و محافظتی اشعه فرابنفش جهت کاربرد در مراکز پزشکی
دانشگاه سمنان(2020-07-08)
ساخت و بررسي خواص منگنايت MnO3(x=0-0.1) La0.6-xGdxSr0.4 با استفاده از روش سل ژل بعنوان سرد كننده ي مغناطيسي در دماي اتاق
(2019-01-20 00:00:00)
بررسی بر همکنش ذرات فریت Fe3o4 با پوشش های PVP + PVC
(2019-01-01)
بررسی بر همکنش ذرات فریت Fe3o4 با پوشش های PVP + PVC
(2019-01-01)
سنتز و مشخصه¬یابی نانوکامپوزیت تنگستات کادمیوم-اکسیدروی دارای خواص سوسوزنی
(2021-05-10)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نظریه کوانتومی مغناطیس   (374 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ماده چگال
موضوعات ویژه   (336 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ماده چگال
تکنیک خلاء   (642 بار دانلود)
رشته : فیزیک
مغناطیس   (397 بار دانلود)
رشته : فیزیک مهندسی , گرایش : ماده چگال
فیزیک 1   (334 بار دانلود)
رشته : فیزیک

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده فیزیک
ehsani@semnan.ac.ir
(+98)2331533245

فرم تماس